نویسنده = علیرضا حسین پور
سینتیک رهاسازی روی در فراریشه در دوره کشت ذرت در یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 223-238

10.22069/jwsc.2019.15564.3078

مهدی بحرینی؛ امیر فتوت؛ علیرضا کریمی کارویه کریمی کارویه؛ رضا خراسانی؛ علیرضا حسین پور


پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تأثیر بیوچارهای برگ‌ گردو در یک خاک آلوده

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 133-152

10.22069/jwsc.2018.14953.3008

حمیدرضا متقیان؛ پروین کبیری؛ علیرضا حسین پور


ویژگی‌های جذب مس در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 195-210

10.22069/jwsc.2017.13769.2849

حمیدرضا متقیان؛ زهرا خواجعلی؛ علیرضا حسین پور


تغییر قابلیت‌استفاده و اجزاء روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار شده با کلات‌کننده‌ها

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 239-252

10.22069/jwfst.2017.10072.2442

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان؛ ابراهیم ادهمی