دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-338 
4. تحلیل فراوانی دومتغیره‌ خشکسالی در حوضه‌ آبریز قره‌سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل

صفحه 71-91

10.22069/jwsc.2018.14689.2964

سید سعید موسوی ندوشنی؛ سعید علیمحمدی؛ علی آهنی؛ معصومه بهروز؛ سید مصطفی موسوی


16. اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

صفحه 291-305

10.22069/jwsc.2018.14807.2987

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی


18. برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

صفحه 321-330

10.22069/jwsc.2018.12580.2733

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی