کاربرد تکنیک هزینه ترانسلوگ در برآورد تابع تقاضای آب محصول گندم منطقه سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: منابع آب در منطقه سیستان بسیار محدود و کمیاب است و این منابع در منطقه سیستان به دلیل وابستگی کامل کشاورزان به رودخانه هیرمند و خشکسالی‌های دو دهه اخیر به مرحله بحرانی رسیده است به گونه‌ای که از طرفی این کمبود آب درآمد کشاورزان این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است چون اکثریت مردم منطقه از بخش کشاورزی ارتزاق نموده و محصول گندم، یکی از محصولات مهم و استراتژیک این منطقه می‌باشد و از طرف دیگر محدود بودن آب قابل استحصال و عرضه آن با نوسان و ریسک بالا، این بخش را در امنیت غذایی با چالش مواجه کرده است. بنابراین برای مقابله با این مشکل مدیریت تقاضای آب از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق جهت برآورد تابع هزینه ترانسلوگ تقاضای آب برای محصول گندم منطقه سیستان از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری (SURE) استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز شامل مقادیر و قیمت‌های نهاده‌ها و تولید است که از 150 گندم کار طی دوره زمانی 95-1394 جمع‌آوری شده است.
نتایج: نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌‌دهد که قیمت نیروی کار اجاره‌ای و خانوادگی و سطح زیرکشت و کود بر سهم هزینهً آب تاثیر مثبت داشته در حالی که قیمت آب و مقدار تولید بر سهم هزینهً آب تاثیر منفی دارد و کشش‌ها تقاطعی نشان می‌دهد که نهاده آب جانشینی قوی با سایر نهاده‌‌ها دارد.آب با نهاده‌های نیروی کار اجاره‌ای و خانوادگی، کود و سطح زیر کشت رابطه جانشینی دارد و از میان بیشترین درجه جانشینی را نهاده آب با کود دارد.
یافته‌ها: تمامی ضرایب متغیرها در مدل سهم هزینه آب به استثناء نیروی کار اجاره‌ای معنی‌دار می‌باشد و با توجه به پایین بودن ضریب تعیین در داده‌های مقطعی، ضریب تعیین در مدل برآورد شده برای محصول گندم 61/0 درصد است که نمایانگر برازش خوب مدل است، یعنی متغیرهای مستقل به خوبی متغیر وابسته ( تغییر هزینه کل ) را توضیح داده‌اند. آماره دوربین واتسون نشان می‌دهد که پدیده خود‌همبستگی در مدل وجود ندارد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای آب برای گندم بزرگتر از یک بوده که این مقدار حاکی از آن است که می‌توان با اتخاذ سیاست‌‌های قیمت‌گذاری از طریق متأثر کردن نهاده‌های تولید به غیر از آب، تقاضای آب را کنترل کرد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای آب برای گندم بزرگتر از یک بوده که این مقدار حاکی از آن است که می‌توان با اتخاذ سیاست‌‌های قیمت‌گذاری از طریق متأثر کردن نهاده‌های تولید به غیر از آب، تقاضای آب را کنترل کرد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای آب برای گندم بزرگتر از یک بوده که این مقدار حاکی از آن است که می‌توان با اتخاذ سیاست‌‌های قیمت‌گذاری از طریق متأثر کردن نهاده‌های تولید به غیر از آب، تقاضای آب را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the cost-transfer technique for estimating the wheat demand demand function of the Sistan region

نویسندگان [English]

  • Neda Aliahmadi 1
  • ebrahim moradi 2
  • seyed mehdi hoseini 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Environmental Sciences and Sustainable Agriculture, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Environmental Sciences and Sustainable Agriculture, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Water shortage in the Sistan region has become a water crisis in the region due to its full dependence on the Hirmand River and the droughts of the last two decades. On the other hand, the vast majority of people in the region have been affected by the agricultural sector, and the limited availability of water has pushed this sector into food supply with a production challenge. Due to the fluctuation and high risk of water supply in this region, because water resources in the Sistan area are limited and scarce, water demand management is of particular importance to address this problem. On the other hand, wheat production in Sistan region is one of the most important and strategic products that plays a major role in the agricultural economy of the region.
Materials and Methods: Therefore, in the present study, the cost function of the Sistan wheat demand function has been estimated from the translog cost function. The data needed to estimate the translog cost function, including quantities and input prices, and the production of 150 wheat labor, were collected using cross-sectional data of 2016-2017. The method used in this study is a seemingly unrelated duplicate regression (SURE).
Results: The results of the model estimation show that the price of labor and family and land use and land use have a positive effect on the share of water costs, while the price of water and the amount of production have a negative effect on the share of water costs and the intersection stretches It shows that the input of water has a strong succession with other inputs. The water has a substitute relationship with the inputs of the leased and family labor force, fertilizer, and sub-cultivation area, and it has the highest degree of succession with fertilizer.
Findings: All coefficients of the variables in the water cost share model, with the exception of the leased labor force, are meaningful. Due to the low coefficient of determination in the cross-sectional data, the coefficient of determination in the estimated model for wheat yield is %0.61 Represents the good fit of the model, which explains independent variables as well as dependent variables (total cost change). The Watson camera statistics show that there is no self-correlation phenomenon in the model. The absolute magnitude of the self-priced stretch of water demand for wheat is greater than one, which indicates that it is possible to control water demand by adopting pricing policies through influencing production inputs other than water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The translog production function
  • agricultural water demand
  • suction pull and price elasticity of demand