1. ارزیابی تراس های مسیر کنونی رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص تکامل خاک رخ هاردن (PDI)

صفحه 1-23

شقایق هوائی؛ اردوان کمالی؛ نورایر تومانیان؛ محمدرضا مصدقی


2. مدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد)

صفحه 25-48

علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی؛ کورش شیرانی


3. انبوهش‌زدایی مکانی نقشه‌ نیمه تفصیلی خاک با استفاده از روش دسمارت

صفحه 49-69

شاهرخ فاتحی؛ کامران افتخاری؛ جلال قادری قادری


4. تصمیم‌گیری تخصیص آب در شرایط عدم‌قطعیت با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه همتای استوار

صفحه 71-89

امید نصیری قیداری؛ صفر معروفی


5. گیاه‌پالایی سرب در حضور تلقیح جداگانه و هم‌زمان کرم خاکی، قارچ‌های میکوریزا و ریزوباکتر‌ها در ذرت

صفحه 91-110

علی محوحی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور


6. بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

صفحه 111-130

عبدالله طاهری تیزرو؛ میلاد قلعه بان تکمه داش؛ حمید زارع ابیانه


7. اثر تخریب جنگل در موقعیت های مختلف شیب بر روی کیفیت و تحول خاک در غرب استان کردستان

صفحه 131-149

سروه مرادی؛ کمال نبی اللهی؛ سید محمد طاهر حسینی


8. بکارگیری تکنیک‌های نوین آبیاری گیاه چمن برای استفاده بهینه آب در بخش فضای سبز شهری

صفحه 151-167

مرضیه رشیدی جوشقان؛ حسین علی بهرامی؛ قربانی واقعی


9. ارزیابی حساسیّت اندازه‌های خاکدانه به فرسایش بین‌شیاری بر اساس شاخص‌های پایداری خاکدانه

صفحه 169-185

علیرضا واعظی؛ سعید رحمتی؛ حسین بیات


10. قابلیت استفاده روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات کننده ها

صفحه 187-202

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور


11. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل کلاسترهای مختلف بر ضریب مقاومت جریان

صفحه 203-218

مسعود کرباسی؛ محمد قاسمیان؛ مهدی اسدی


12. اثر تراکم‌ پوشش‌گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین‌شیاری در ترانشه‌خاکبرداری جاده‌جنگلی‌ (مطالعه موردی : جنگل کوهمیان- آزادشهر)

صفحه 219-233

محمد هادی معیری؛ مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ حجت قربانی واقعی


13. پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود

صفحه 235-250

حسین اسدی؛ محمد جعفری؛ افشین اشرف زاده؛ آرزو شریفی


14. بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا (رقم Titicaca)

صفحه 251-266

صابر جمالی؛ حسین شریفان


15. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه و تکیه‌گاه پل

صفحه 267-282

زهرا ابوسعیدی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


16. برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

صفحه 283-296

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


17. استحصال آب از هوا با بهره گیری از دمای عمق زمین (نمونه موردی: بررسی کارآیی سیستم در شهر بندرعباس)

صفحه 297-305

امیرحسین جان زاده


18. طبقه‫ بندی فرکتال روزهای تیپ هواشناسی برمبنای رفتار تابشی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرج)

صفحه 307-314

زهرا آقاشریعتمداری؛ فاطمه بی خوابی آرانی


19. ارزیابی دقت مدل‌های هم‌زمان سری زمانی و شبکه عصبی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای)

صفحه 315-321

محمد جواد زینلی؛ عباس خاشعی سیوکی