اثر تراکم‌ پوشش‌گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین‌شیاری در ترانشه‌خاکبرداری جاده‌جنگلی‌ (مطالعه موردی : جنگل کوهمیان- آزادشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی - دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد

چکیده

چکیده
سابقه و هدف : جاده‌های جنگلی موجب دسترسی آسان به منابع جنگلی شده و بدون وجود آنها نمی‌توان مدیریت مناسب بر عملیات بهره‌برداری ، حمل ونقل، حفاظت و اکوتوریسم اعمال نمود. از سوی دیگر جاده‌های جنگلی یکی از مهمترین منابع اصلی تولید رسوب در مناطق جنگلی به‌شمار می‌روند. امروزه فرسایش خاک و پیامدهای ناشی از آن، یکی از مهم‌ترین چالش های مدیریت جاده‌ها به شمار رفته و به طور جدی منابع آب و خاک را تهدید می کند. بنابراین نیاز است تا فرسایش خاک در جاده‌های جنگلی بررسی و شدت آن به صورت کمی تعیین شود. اندازه‌گیری میزان فرسایش خاک تحت شرایط طبیعی هزینه‌‌بر و زمان‌بر است. در این زمینه باران‌ساز ابزار مناسبی جهت جمع‌آوری اطلاعات رواناب و فرسایش در شرایط طبیعی منطقه به ویژه برای جاده‌های جنگلی است. مطالعات مختلفی عوامل موثر بر فرسایش آبی را در جاده‌های جنگلی مورد تحقیق قرار داده‌اند که نتایج آن‌ها بیان‌گر آن بود که رابطه معناداری بین میزان فرسایش خاک با درصد شیب‌جاده، پوشش‌گیاهی، اقلیم، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها، ترافیک جاده دارد. این پژوهش برای شناخت بهتر نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خاک، تولید رواناب و رسوب در ترانشه‌های خاکبرداری جاده‌جنگلی انجام شد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر درصد تراکم پوشش‌گیاهی ترانشه‌خاکبرداریجاده جنگلی بر مقدار رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک، آستانه ظهور رواناب و ضریب رواناب در طرح جنگلداری کوهمیان آزادشهر انجام شده است. تیمارهای پوشش گیاهی شامل فاقد پوشش گیاهی، کمتر از 25 درصد، 25- 50 درصد، 50-75 درصد و 75- 100 درصد با 4 تکرار در سطح پلات یک متر‌مربعی در قالب طرح کامل تصادفی و با استفاده از یک دستگاه شبیه‌ساز باران با شدت 80 میلی‌متر در ساعت به مدت زمان 15دقیقه با جمع‌آوری رواناب نظیر هر 3 دقیقه یک‌بار انجام گردید.
یافته ها: براساس نتایج به‌دست آمده، متوسط رواناب تولیدی ایجاد شده در پنج سطح فاقد پوشش‌گیاهی، کمتر از 25درصد، 25-50 درصد، 50-75 درصد و 75-100 پوشش گیاهی به ترتیب 7/24، 82/17، 78/12، 23/5 و 64/2 لیتر بر مترمربع، متوسط غلظت رسوب تولیدی به ترتیب66/15، 41/9 و 37/7، 07/5 و 39/2 گرم در لیتر، متوسط هدررفت خاک به ترتیب 93/386، 27/167، 72/93، 57/26 و 86/8 گرم بر مترمربع، آستانه‌شروع رواناب 12، 75، 150، 75/238 و 75/365 ثانیه، ضریب رواناب به ترتیب 8/47، 62/35، 71/25، 58/10 و 27/5 درصد برآورد گردید. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌‌داری در بین مقادیر مختلف مولفه‌های رواناب و هدررفت درصدهای مختلف پوشش‌گیاهی ترانشه‌جاده وجود دارد و نتایج آزمون توکی نیز نشان‌داد که با افزایش پوشش‌گیاهی، میزان رسوب و رواناب به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: اثر پوشش‌گیاهی ترانشه جاده‌جنگلی روی مقدار رواناب، غلظت رسوب، هدررفت خاک، آستانه ظهور رواناب و ضریب‌رواناب کاملا" معنی‌‌دار بوده و به عبارت دیگر، مقدار رواناب و هدررفت خاک با تراکم پوشش‌گیاهی رابطه معکوس و معنی-دار دارد. پوشش‌گیاهی تاثیر و نقش مثبتی در کاهش مولفه‌های رواناب و رسوب ترانشه‌های جاده‌های جنگلی دارد.
واژه های کلیدی: فرسایش‌خاک، ضریب‌رواناب، غلظت رسوب، باران‌ساز‌، شدت بارندگی،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vegetation cover percentage on runoff and soil loss of interill erosion in forest road cutslope (Case study: Kohmiyan Forest, Azadshahr).

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Moayeri 1
چکیده [English]

Background and Objectives: Roads provide access to forest resources for properly management of timber production, transportation, forest protection and ecotourism. Also, forest roads are known as one of the main sources of sediment production in forest watersheds. Globally, soil erosion is one of the most important environmental problems which is threaten soil and water resources. Therefore, it is necessary to investigate on soil erosion of forest roads and determination of its quantity rate. The measurement of soil erosion rates under natural rainfall conditions is costly and time consuming. Data provided by rainfall simulation and static site measurements can be used to predict erosion rates under natural conditions, especially for erosion rates from forest roads. Various studies were investigated the factors affecting water erosion in forest roads and their results had shown a significant correlation among slope percentage, vegetation cover percentage, climate, Physical and chemical soil characteristics, road traffic with the amount of soil erosion. This study, specifically, aimed to assess the effect of vegetation cover on soil erosion, runoff production and sedimentation.
Materials and Methods: This study was done to investigate the effects of vegetation cover of cut-slope forest road on erosion variables such as runoff amount, sediment concentration, soil loss, time to runoff and runoff coefficient in Kohmiyan Forest of Azadshahr. It was conducted five treatments of vegetation cover including 0, <25%, 25-50%, 50-75% and 75-100%, each with four replicates on one square meter plot by rainfall simulation at an intensity of 80 mm/h for 15 min and distance 3 minutes.
Results: The results indicated that the average amount of runoff in five levels of vegetation cover including bare ground, less than 25%, 25-50%, 50-75% and 75-100% were 24.7,17.82, 12.78, 5.23 and 2.64 l/m2, average amount of sediment concentration were 15.66, 9.41, 7.37, 5.07 and 2.39 g/l and average time of runoff were 12.00,75.00, 150.00, 238.75 and 365.75 and runoff coefficient were 47.8, 35.62, 25.71, 10.58 and 5.27 percent, respectively. The results statistically showed significant differences between amount of runoff and soil loss due to vegetation cover of road cut-slope. The results of Tukey test indicated significant differences among mean runoff and sediment of five level and decrease with increased road cut-slope of vegetation cover percentage.
Conclusion: The effect of vegetation cover on the cut-slope road is completely significant on the amount of runoff, sediment concentration, soil loss, time to runoff and runoff coefficient. In other words, the amount of runoff and soil loss has a reverse and significant relationship with vegetation cover percentage. Vegetation cover percentage has had a positive impact and role in the reduction of the amount of runoff and sediment in the forest roads.

Keywords: Soil erosion, Runoff coefficient, Sediment concentration, Rainfall simulator, Rainfall intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff
  • soil loss
  • Rainfall simulator
  • Vegetation cover
  • Rainfall intensity
1.Abdollahi, Z., Sadeghi, S.H., and Khaledi Darvishan, A. 2016. Variation of simulated rainfall
characteristics by permuting intake discharge and water pressure. J. Water. Manage. Sci.
Engin. 10: 34. 51-62. (In Persian)
2.Akay, A.E., Erdas, E.M., Reis, M., and Yuksel, A. 2008. Estimating sediment yield from
forest road network by using a sediment predication model and GIS techniques. J. Build.
Environ. 43: 678-695.
3.Akbarimehr, M., and Naghdi, R. 2012. Assessing the relationship of slope and runoff volume
on skid trails (Case study: Nav 3 district). J. For. Sci. 58: 8. 357-362. (In Persian)
4.Arnaez, J., Larrea, V., and Ortigosa, L. 2004. Surface runoff and soil erosion on unpaved
forest roads from rainfall simulation tests in northeastern Spain. Catena. 57: 1-14.
5.Bakr, N., Tamer, A., Elbana, A.E., Arceneaux, Y.Z., Weindorf, D.C.H., and Magdi, S. 2015.
Runoff and water quality from highway hillsides: Influence compost/mulch. Soil Tillage.
Res. 150: 158-170.
6.Battany, M.C., and Grismer, M.E. 2000. Rainfall runoff and erosion in Napa Valley
vineyards: effects of slope, cover and surface roughness. J. Hydrol. Proc. 14: 1289-1304.
7.Casermeiro, M.A., Molina, J.A., Delacruz Caravaca, M.T., Hernando Massanet, M.I., and
Moreno, P.S. 2004. Influence of scrubs on runoff and sediment loss in soils of Mediterranean
climate. Catena. 57: 97-107.
8.Cerda, A. 2007. Soil water erosion on road embankments in eastern Spain. J. Sci. Total
Environ. 378: 151-155.
9.Chaplot, V.A.M., and Bissonnais, Y.L. 2003. Runoff features for interrill erosion at different
rainfall intensities, slope length and gradient in an agricultural Loessial hillslope.J. Soil Sci.
Soc. Am. 67: 844-851.
10.De Ona, J., Osorio, F., and Garcia, P.A. 2009. Assessing the effects of using compost- sludge
mixtures to reduce erosion in road embankments. J. Hazard. Mat. 164: 1257-1265.
11.Diseker, E.G., and Sheridan, J.M. 1971. Predicting sediment yield from roadbanks. Trans.
Am. Soc. Agric. Eng. 14: 1. 102-105.
12.Duiker, S.W., Flanagan, D.C., and Lal, R. 2001. Erodibility and infiltration characteristics of
five major soils of southwest Spain. Catena 45: 103-121.
13.Elliot, W.J., Foltz, R.B., and Robichaud, P.R. 2009. Recent findings related to measuring and
modeling forest road erosion. In Proc. 18th World IMAC/MODSIM Congress Cairns,
Australia. Pp: 4078-4084.
14.FAO. 2006. Guidelines for soil description. Fourth 12- edition, Rome, 108p.
15.Foltz, R.B., Copeland, N.S., and Elliot, W.J. 2009. Reopening abandoned forest roads in
Northern Idaho, USA: Quantification of runoff, sediment concentration, infiltration and
interrill erosion parameters. J. Environ. Manage. 90: 2542-2550.
16.Ford, E.D., and Deans, D. 1978. The effect of canopy structure on the stemflow, throughfall
and interception loss in a young Sitka spruce plantation. J. Appl. Eco. 15: 3. 905-917.
17.Fu, B., Newham, L.T., and Ramos-Scharron, C.E. 2010. A review of surface erosion and
sediment delivery models for unsealed roads. Environ Model and Soft, 25: 1-14.
18.Geissen, V., Sánchez-Hernández, R., Kampichler, C., Ramos-Reyes, R., Sepulveda-Lozada,
A., Ochoa-Goana , S., de Jong, B.H.J., Huerta-Lwanga, E., and Hernández-Daumas, S. 2009.
Effects of land-use change on some properties of tropical soils-An example from Southeast
Mexico. Geoderma. 151: 87-97.
19.Ghahraman, B., and Abkhezr, H.R. 2004. Correction of the rainfall intensitydurationfrequency equations in Iran. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 8: 2. 1-13.
(In Persian)
20.Grace, J.M. 2002. Effectiveness of vegetation in erosion control from forest road sideslopes.
Trans. Asae. 45: 3. 681-685.
21.Hadson, N. 1993. Soil Conservation (Translating by Hossein Ghadiri). Shahid Chamran
University Press. 470p. (In Persian)
22.Hematzadeh, Y., Barani, H., and Kabir, A. 2009. The role of vegetation management on
surface runoff. J. Soil Water. Cons. 162: 2. 19-33. (In Persian)
23.Jordan, A., and Martınez-Zavala, L. 2008. Soil loss and runoff rates on unpaved forest roads
in southern Spain after simulated rainfall. J. For. Ecol. Manage. 255: 913-919.
24.Jordan-Lopez, A., Martinez-Zavala, L., and Bellinfante, N. 2009. Impact of different parts of
unpaved forest roads on runoff and sediment yield in a Meditrranean area. J. Sci. Total
Environ. 4: 7. 937-944.
25.Kato, H., Onda, Y., Tanaka, Y., and Asano, M. 2009. Field measurement of infiltration rate
using an oscillating nozzle Rainfall Simulator in the cold- semi arid Grass land of Mongolia.
Catena. 76: 173-181.
26.Kavianpoor, A.H., Jafarian, Z., Smahli, A., Kavian, A. 2015. The effect of vegetation cover
on runoff and soil loss using rainfall simulation. J. Geograp. Environ. Plan. 58: 2. 179-190.
27.Khaledi Darvishan, A., Homayonfar, V., and Sadeghi, S.H. 2016. Designing, construction
and calibration of a portable rainfall simulator for field runoff and soil erosion studies.
J. Water. Manage. Sci. Engin. 10: 34. 105-112. (In Persian)
28.Li, X.Y. 2003. Gravel-sand mulch for soil and water conservation in the semiarid loess
region of northwest China. Catena. 52: 105-127.
29.Lopez-Bermudez, F., Romero-Diaz, A., Martinez-Fernandez, J., Martinez-Fernandez, J.
1998. Vegetation and soil erosion under a semi-arid Mediterranean climate: a case study
from Murcia (Spain). Geomorphology. 24: 51-58.
30.Lotfalian, M., Shirvani, Z., and Naghavi, H. 2009. Investigation of effective factors on skid
roads erosion. J. For. 1: 2. 115-124. (In Persian)
31.Mingguo, Z., Qiangguo, C., and Hao, C. 2007. Effect of vegetation on runoff sediment yield
relationship at different spatial scales in hilly areas of the Loess Plateau, North China.
ActaEcologica Sinica. 27: 9. 3572-3581.
32.Moghadamirad, M., Abdi, E., Mohseni Saravi, M., Rouhani, H., and Majnounian, B. 2013.
The effect of traffic on forest road surface erosion. J. For. Pop. Res. 20: 4. 634-644.
(In Persian)
33.Moreno, D.H., Merino, M.L., and Nicolau, J.M. 2009. Effect of vegetation Cover on the
Hydrology of Reclaimed mining soils under Mediterranean- Continental Climate. Catena.
77: 39-47.
34.Morgan, R.P.C. 2005. Soil erosion and conservation, Third Edition, Blackwell. 304p.
35.Morin, J., and Kosovsky, A. 1995. The surface infiltration model. J. Soil Water. Cons.
50: 470-476.
36.Moslehi, M., Habashi, H., and Khormali, F. 2011. Evaluation of through fall and rainfall
interception of Beech in Hyrcanian forest. J. For. W. Pro. 64: 3. 319-330. (In Persian)
37.Nadal-Romero, E., Lasanta, T., Regues, D., Lana- Renaul, N., and Cerda, A. 2011.
Hydrological response and sediment production under different land covers in abandoned
farmland fields in a Mediterranean mountain environment. Boletín de la Asociacion de
Geógrafos Españoles. 55: 303-323.
38.Najafian, L., Kavian, A., Ghorbani, J., and Tamartash, R. 2010. Effect of soil properties on
runoff and soil erosion. J. Raeng. 4: 2. 334-347. (In Persian)
39.Nekooimehr, M., Rafatnia, N., Raisian, R., Jahanbazi, H., Talebi, M., and Abdolahi, Kh.
2006. Impact of road construction on forest destruction in Bazoft region. J. For. Pop. Res.
14: 3. 228-243. (In Persian)
40.Pan, Ch., and Shangguan, Zh. 2006. Runoff hydraulic characteris and sediment generation in
sloped grassplots under simulated rainfall condition. J. Hydrol. 331: 178-185.
41.Parsakhoo, A., Lotfalian, M., and Jalilvand, H. 2014. The effects of soil properties and
vegetation cover on the sedimentation of forest roads. J. Soil Sci. Environ. Manage.
Pp: 20-28. (In Persian)
42.Puya, K., Majnounian, B., Feghhi, J., Lotfalian, M., and Abdi, E. 2009. The efficiency of
Backmund method for evaluation of forest road networks with regard to capabilities of
wheeled skidders in ground skidding method. J. For. 1: 1. 35-42. (In Persian)
43.Rafahi, H.Gh. 2006. Water erosion and conservation. University of Tehran Press (5 Ed),
671p.
44.Ramos-Scharrón, C.E., and MacDonald, L.H. 2005. Measurement and prediction of sediment
production from unpaved roads, St John, US Virgin Islands. J. Earth Surf. Process. Landf.
30: 1283-1304.
45.Rastgar, Sh. 2013. Estimating and comprising the economic value of forage production and
soil conservation functions of range vegetation, Ph.D. Thesis. Gorgan Agricultural Sciences
and Natural Resources University, Faculty of Natural Resources, 158p. (In Persian)
46.Reidel, M.S., and Vose, J.M. 2002. Forest road erosion, sediment transport and model
validation in the southern appalachians. In: Second Federal Interagency Hydrologic
Modelling Conference, July 28–August 1, Las Vegas, NV, USA.
47.Romero-Diaz, A., Cammeraat, L.H., Vacca, A., and Kosmas, C. 1999. Soil erosion at three
experimental sites in the Mediterranean. J. Eart Surf. Process. Landf. 24: 1243-1256.
48.Sadeghi, S.H. 2010. Study and measurement of water erosion. Tarbiat modares university
press, 199p. (In Persian)
49.Sheridan, G., Noske, P., Lane, P., and Sherwin, C. 2008. Using rainfall simulation and site
measurements to predict annual inter rill erodibility and phosphorus generation rates from
unsealed forest roads: Validation against in-situ erosion measurements. Catena. 73: 49-62.
50.Solgi, A., Najafi, A., and Sadeghi, S.H.R. 2014. Effects of traffic frequency and skid trail
slope on surface runoff and sediment yield. J. For. Eng. 25: 2. 171-178. (In Persian)
51.Stroosnijder, L. 2005. Measurement of erosion: is it possible?. Catena. 64: 2-3. 162-173.
52.The natural resources and watershed management general office of Golestan province.
Kouhmian's Forest management Plan Booklet, 1995. 250p. (In Persian)
53.Vahabi, J., and Mahdian, M.H. 2010. Investigation effect of vegetation cover and soil
moisture on runoff by rainfall simulation. P 25-26, In: 4st National Conference on erosion
and sediment, Noor, Iran. (In Persian)
54.Wainwright, J., Parsons, A.J., and Abrahams, A.D. 2000. Plot-scale studies of vegetation,
overland flow and erosion interactions: case studies from Arizona and New Mexico.
J. Hydrol. Proc. 14: 2921-2943.
55.Williams, J.D., Wilkins, D.E., McCool, D.K., Baarstad, L.L., Klepper, B.L., and Papendick,
R.I. 1998. A new rainfall simulator for use in low-energy rainfall areas. Am. Soc. Agric.
Eng. 14: 3. 243-247.
56.Yousefi Fard, M., Jalalian, A., and Khademi, H. 2007. Estimating nutrient and soil loss
from pasture land use change using rainfall simulator. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour.
40: 93-57.
58.Zhou, Z.C., and Shangguan, Z.P. 2007. The effects of ryegrass roots and shoots on loess
erosion under simulated rainfall. Catena. 70: 350-355.