دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-321 
6. بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

صفحه 111-130

عبدالله طاهری تیزرو؛ میلاد قلعه بان تکمه داش؛ حمید زارع ابیانه


13. پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود

صفحه 235-250

حسین اسدی؛ محمد جعفری؛ افشین اشرف زاده؛ آرزو شریفی


15. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه و تکیه‌گاه پل

صفحه 267-282

زهرا ابوسعیدی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


16. برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

صفحه 283-296

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی