دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-273