تحلیل فراوانی متغیرهای سیلاب با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Flood variables frequency analysis using parametric and non-parametric methods