تأثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر تلفات نیترات در اراضی شالیزاری در فصل کشت کلزا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Influence of subsurface drain depth and spacing on nitrate losses from paddy fields during canola growth season