کلیدواژه‌ها = نیترات
اثر سیستم‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر انتقال آلاینده در یک خاک‌ درز و ترک‌دار

دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 219-236

10.22069/jwsc.2021.18889.3435

زهره ناظم؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ پیام نجفی؛ مهدی قبادی نیا


تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب‌‌پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 113-132

10.22069/jwsc.2018.13873.2861

حمید کاردان مقدم؛ سامان جوادی؛ رضا روزبهانی؛ مهدی محمدی قلعه نی


اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 193-206

سید علی اکبر موسوی؛ بهناز صالحی؛ مصطفی دهقان؛ مجتبی جعفری حقیقی


مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 173-190

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارائی؛ رضا خراسانی