کلیدواژه‌ها = گندم
تاثیر باکتری‌های استافیلوکوکوس جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بر روی رشد گندم

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 179-196

10.22069/jwsc.2019.16079.3133

بهزاد رزاقی کمارسفلی؛ حسینعلی علیخانی؛ حسن اعتصامی


اثر بیوچار کلزا ،گندم و ترکیب آنها بر جذب و آبشویی نیترات از خاک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 247-261

10.22069/jwsc.2019.15799.3102

زهرا کوهی؛ معصومه فراستی؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبداللطیف قلی زاده


بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 269-280

10.22069/jwsc.2017.12741.2743

صدیقه بطالب لویی؛ فرید مر؛ گونار جکس؛ بهمن خلدبرین؛ سروش مدبری


اعتبار سنجی دمای سطح حاصل از تصاویر ماهواره‌ای مودیس و لندست-5 (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت مرودشت)

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 25-43

10.22069/jwfst.2016.8864.2260

علی اکبر سبزی پرور؛ الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ یوسف رضایی


بررسی بهره‌وری بارش و آبیاری تکمیلی در چند رقم گندم

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 155-173

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری نیا