نویسنده = علیرضا واعظی
اثر کاه و کلش و جهت خاک‌ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2019.15271.3046

یونس مظلوم علی آبادی؛ علیرضا واعظی؛ جعفر نیکبخت