نویسنده = محمد عبدالحسینی
برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-52

10.22069/jwsc.2022.19921.3533

هدیه خداخواه؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی


پیش بینی بارش های سنگین با توجه به تأثیرات تغییراقلیم قرن 21 در ایستگاه های منتخب استان گلستان

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 137-150

بهناز یازرلو؛ مهدی ذاکری نیا؛ محمد عبدالحسینی