نویسنده = محسن حسینعلی زاده
برآورد ارزش اقتصادی نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

10.22069/jwsc.2020.17763.3331

راضیه فارسی؛ حسن یگانه؛ محسن حسینعلی زاده؛ مژگان سادات عظیمی


نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.17799.3338

حمزه محسنی پور صومعه سرایی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ محمدرحیم فروزه؛ آیدین پارساخو


ارزیابی کارآیی مدل EGEM برای برآورد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ایکی‌‌ آغزلی استان گلستان

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 147-162

10.22069/jwsc.2017.13393.2809

حمید زارعی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ کامبیز علیپور


مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده


مقایسۀ فرسایش خاک به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته‌های لسی شمال شرق ایران ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام)

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 27-47

حسین سیدعلیپور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمدرضا زارع؛ محسن حسینعلی زاده