دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1-332 
7. ارزیابی روش های مدل سازی و طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ASTER و ETM

صفحه 123-140

امیرحسین هاتفی اردکانی؛ مصطفی کریمی؛ محمد رضا اختصاصی؛ عباس پایدار اردکانی


13. مدلسازی عددی جریان ریزشی با تاثیر شکل پرتاب کننده جامی در سرریز شوت‌

صفحه 223-237

محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری


15. بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک

صفحه 253-265

نوازاله مرادی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ بیژن قهرمان