دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-311 
1. تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

صفحه 1-22

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی


2. ریز مقیاس‌سازی نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه)

صفحه 23-43

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری


5. کاهش عدم قطعیت در یک مدل نیمه توزیعی هیدرولوژیکی با روش GLUE

صفحه 83-100

مریم سادات جعفرزاده؛ حامد روحانی؛ حسین سلمانی؛ ابولحسن فتح آبادب


8. آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک

صفحه 137-153

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حسین اسدی؛ فرخ اسدزاده


13. تعیین مقاومت برخی مالچ های تثبیت کننده خاک

صفحه 219-231

سید فخرالدین افضلی؛ محمد امیر کوپایی نیا


20. توزیع‌های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران

صفحه 301-306

محسن ذبیحی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه