دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-318 
9. پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی

صفحه 147-162

10.22069/jwfst.2016.3060

سید آرمان هاشمی منفرد؛ محسن دهقانی درمیان؛ بهاره پیرزاده؛ مهدی اژدری مقدم


20. بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد

صفحه 301-310

10.22069/jwfst.2016.3071

حجت امامی؛ محمد باقر صوفی؛ علی رضا کریمی کارویه؛ غلام حسین حق نیا