کاربرد روشهای مدیریت یکپارچه مدلهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در برقراری سیستم هشدار سیل رودخانه گرمی چای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه ارومیه

3 شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد

چکیده

سیلاب به عنوان مهیب ترین بلای طبیعی در جهان محسوب میگردد. شناخت هرچه بیشتر آن از نقطه نظرهای مختلف هیدرومتئولوژی و سیستم حوضه های آبریز و تحلیل مدلهای بارش، رواناب و تعیین پهنه های سیل گیر با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوضه، نه تنها از نظر مالی و حقوقی بلکه برای پیش بینی و کمک به سیستم های هشداردهنده سیل راه گشا میباشد. هدف این پژوهش ارائه راهکاری مناسب به منظور برقراری سیستم هشدار سیل با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS در حوضه بالادست سد گرمی چای می باشد. در مطالعات هیدرولوژی پس از بازسازی داده‌ها، آنالیز فرکانس سیلاب‌های حداکثر یک روزه در محل ایستگاه‌ها صورت گرفته است که توزیع منتخب برای همه ایستگاه‌ها، توزیع نرمال 3 پارامتری انتخاب شد. با اعمال نسبت سیلاب حداکثر لحظه‌ای به سیلاب حداکثر یک‌روزه، مقادیر سیلاب حداکثر لحظه‌ای با دوره بازگشت‌های مختلف رودخانه گرمی‌چای در محل سد گرمی‌چای محاسبه گردید. طغیان های رودخانه گرمی چای در شرایط موجود بخصوص در دوره بازگشت های نسبتاً بالا باعث غرقابی شدن قسمت زیادی از کنار رودخانه با توجه به شیب کم اراضی منتهی به رودخانه می شود. محاسبات‌ حاصل‌ از اجرای‌ مدل‌ ‌نشان ‌داد که ‌نحوه مشارکت ‌زیرحوضه‌ها در سیل ‌خروجی‌ لزوماً متناسب ‌با دبی ‌اوج ‌زیرحوضه‌ها نبوده ‌و زیرحوضه‌های ‌با دبی ‌اوج بیشتر‌ ضرورتاً ‌تأثیر بیشتری در سیل‌ خروجی‌ حوضه‌ ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated management of hydrological and hydraulic modeling methods in establishing Germichai river flood warning system

نویسندگان [English]

  • mahboobeh hajibigloo 1
  • mohammad rashidi 2
  • hasan shojaee 3
1 دانش آموخته
2 urmia university
3 consuling kavosh pay mashhad
چکیده [English]

The flood is second destructive incident in Iran. Greater understanding of different points of view Hydro meteo logy and watershed systems and analysis modeling of rainfall, runoff, determination of flood zone reference the hydrological and hydraulic conditions in the watershed, not only in terms of financial and legal, but also to predict and help flood warning systems are helpful ways. The purpose of this research provide the perfect solution to establish flood warning system using hydrological models and hydraulic models in the basin upstream is of the Germichai dam. In hydrological studies after restructuring the data, flood frequency analysis has been done up to a day at the station. To choose distribution for all stations using the Best-fit test based on L- moments of stations, three parameters were normally distributed. Applying the ratio of the maximum one-day flood into flood peak moment values for different return period flood peak moment of the river at the dam site Germichai was calculated. River flooding, especially in the current conditions of relatively high recurrence caused flooding along the river due to the steep terrain of the river is low. By examining the persistence of storms and their levels, early warning alarms were calculated for each of the stations. After the set time alarm events based on the frequency of Miane station, Flood warning system for flood areas within the flood level is designed to suit the threshold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coefficient Flooding
  • Flood Zone
  • Rainfall-Runoff Model
  • Pre Warning
  • Germichai River