دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1-338 
1. شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور

صفحه 1-23

علیرضا کریمی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی


2. اعتبار سنجی دمای سطح حاصل از تصاویر ماهواره‌ای مودیس و لندست-5 (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت مرودشت)

صفحه 25-43

علی اکبر سبزی پرور؛ الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ یوسف رضایی


6. تلفیق مدل‌های HEC-HMS و GLDAS در تخمین رواناب مناطق فاقد آمار

صفحه 101-118

عبدالله طاهری تیزرو؛ حدیث پاکدل خسمخی؛ صفر معروفی؛ مجید وظیفه دوست


7. پیش بینی مشخصات کانال های پایدار با استفاده از محاسبات نرم

صفحه 119-135

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ علی حشمت پور؛ ابوالحسن فتح آبادی


12. اشتقاق توابع انتقالی مناسب برای برآورد برخی ویژگی‎های دیریافت خاک

صفحه 203-217

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل نژاد؛ محمود شعبانپور


17. کاربرد روش پردازش تصویر دیجیتال در برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب

صفحه 281-293

حسین حمیدی فر؛ محمد حسین امید؛ محمدجواد امیری؛ مهدی بهرامی


18. تاثیر زئولیت بر توزیع شکل های مختلف پتاسیم در خاک های ورتی سولز استان فارس

صفحه 295-308

فاطمه جابریان؛ شهلا محمودی؛ سید علی ابطحی؛ مهرداد اسفندیاری