دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1-332