1. تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

صفحه 1-22

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی


2. ریز مقیاس‌سازی نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه)

صفحه 23-43

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری


3. بررسی تأثیر شرایط هیدرولیکی جریان بر شکل گیری الگوی جریان ثانویه در پیچان رودهای تند با استفاده از مدل ریاضی SSIIM

صفحه 45-63

حسین منتصری؛ حسین ساریخانی


4. مطالعه اثرات دریاچه اورمیه بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه دیزج دول، اورمیه

صفحه 65-82

شهرام منافی؛ مختار خانی


5. کاهش عدم قطعیت در یک مدل نیمه توزیعی هیدرولوژیکی با روش GLUE

صفحه 83-100

مریم سادات جعفرزاده؛ حامد روحانی؛ حسین سلمانی؛ ابولحسن فتح آبادب


6. تخمین آب معادل برف با استفاده از داده های هواشناسی و ارتفاع منطقه (مطالعه موردی: حوضه ساروق چای)

صفحه 101-118

هادی انصاری؛ صفر معروفی


7. شبیه سازی عددی آبخوان دشت روداب سبزوار و بررسی اثرات احداث سد روداب بر آن

صفحه 119-135

حسین پارساصدر؛ حسین محمدزاده؛ حمید رضا ناصری


8. آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک

صفحه 137-153

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حسین اسدی؛ فرخ اسدزاده


9. تأثیرنوع و مدیریت های مختلف خاکپوش جو و یونجه بر رفتار رطوبتی و تهویه ای خاک در شرایط مزرعه ای

صفحه 155-170

مراد میرزایی؛ مجید محمودآبادی؛ هرمزد نقوی


10. تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی و همبستگی آن با برخی فلزات سنگین در گردوغبار شهر کرمان

صفحه 171-186

حسین خادمی؛ فریبا جعفری


11. ارزیابی کارایی تصاویر ETM+ در دورسنجی بافت خاک و نقش پوشش گیاهی در دقت پیش‌بینی‌ها

صفحه 187-201

مهدی رحمتی


12. ارزیابی روش‌های هیدرولوژیکی و داده‌کاوی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی دبی جریان ماهانه

صفحه 203-217

خلیل قربانی؛ الهه سهرابیان؛ میثم سالاری‌جزی


13. تعیین مقاومت برخی مالچ های تثبیت کننده خاک

صفحه 219-231

سید فخرالدین افضلی؛ محمد امیر کوپایی نیا


14. بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در لوله‌های قطره‌چکان‌دار خودتنظیم و غیر خود تنظیم رایج در کشور

صفحه 233-245

سارا عبدی؛ عیسی معروف پور


15. شبیه‌سازی عملکرد هیدرولیکی پوشش مصنوعی PP450 و پوشش معدنی با استفاده از نفوذسنج در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 247-260

بختیار کریمی


16. جذب رقابتی مس و منگنز از محلول‌های آبی توسط خرده لاستیک فرسوده

صفحه 261-272

راضیه نوری کوشکی؛ مجید حجازی مهریزی


17. بررسی آلودگی هیدروکربن‌های نفتی و فلزات سنگین در خاک‌های پنج پالایشگاه نفت کشور

صفحه 273-284

زهرا علی پور اسدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ محسن سلیمانی


18. کاربرد روشهای مدیریت یکپارچه مدلهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در برقراری سیستم هشدار سیل رودخانه گرمی چای

صفحه 285-292

محبوبه حاجی بیگلو؛ محمد رشیدی؛ حسن شجاعی


19. مدلسازی عددی جریان با بررسی اثرات بازشدگی دریچه بر هیدرولیک جریان و جت پرتابی

صفحه 293-300

محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری


20. توزیع‌های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران

صفحه 301-306

محسن ذبیحی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه


21. بررسی ارتباط بین عامل مدیریت پوشش در معادله جهانی فرسایش با شاخص‌های گیاهی در اراضی شیب‌دار لسی (مطالعه موردی: مزرعه گندم در حوضه توشن)

صفحه 307-311

محترم جنت علیپور؛ فرشاد کیانی؛ کامبیز علیپور