دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-248 
1. اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

صفحه 1-19

شکراله اصغری؛ سعیده هاشمیان صوفیان؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ مهدی محب الدینی


8. تحلیل فراوانی سیل براساس روش‌‌‌های تئوری مقادیر حدی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه، گلستان)

صفحه 121-135

فاطمه زاهدیان فر؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محمد عبدالحسینی؛ امیراحمد دهقانی


13. اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

صفحه 193-206

سید علی اکبر موسوی؛ بهناز صالحی؛ مصطفی دهقان؛ مجتبی جعفری حقیقی


15. ارزیابی دقت برخی از روش‌های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی

صفحه 221-229

عباس یکزبان؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان