1. مقایسه روش‌های درون‌یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در استان مازندران

صفحه 1-24

زهرا شیخ؛ عبدالحمید دهواری؛ احمد پهلوانروی؛ فرهاد فرسادنیا


2. محاسبه دبی جریان در مجرای اصلی و دشت‌های سیلابی مقاطع مرکب با استفاده از روش‌های نوین بهینه‌سازی

صفحه 25-48

عبدالرضا ظهیری؛ مهدی صالحی؛ خلیل قربانی


3. تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی


4. مطالعه عددی پایداری کانال‌های آبرفتی مرکب با استفاده از نتایج تجربی

صفحه 71-89

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان


5. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی


6. شبیه سازی هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

صفحه 111-129

محمد کاهه؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


7. تاثیر تغییر اقلیم آینده بر احتمالات انتقال طبقات خشکسالی در اقلیم‌های حدی ایران (مطالعه موردی: ایستگاه‌های بندر انزلی و بوشهر)

صفحه 131-150

جواد بذرافشان؛ سمیه حجابی؛ آیدا هاشمی نسب


8. مقایسه مدل های غیرخطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)

صفحه 151-169

فرشاد احمدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ کیوان خلیلی؛ صابره دربندی


9. بومی‌سازی فایل اقلیم مدل پروژه پیش بینی فرسایش آبی (WEPP) (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه، خراسان رضوی)

صفحه 171-190

شهربانو عباسی جندانی؛ علی طالبی؛ علی اکبر عباسی


10. بررسی انتقال رسوب و تغییرات بستر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی Gstars3 ( مطالعه موردی: رودخانه گاوه رود)

صفحه 191-210

سیدحسن گلمایی؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ آزاده بطنی


11. ارزیابی آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف کشاورزی با استفاده از روش کریجینگ شاخص

صفحه 211-229

ابوالفضل بامری؛ حلیمه پیری


12. مکان یابی مناسب سدهای کوتاه خاکی با استفاده از معیارهای حذفی و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کال آجی, استان گلستان)

صفحه 231-249

محمد آمانی؛ علی نجفی نژاد؛ امیر احمد دهقانی؛ مشهد قلی مارامایی


13. مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده


14. بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

صفحه 271-285

داریوش حسنوند؛ امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده


15. پیش‌‌بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از روش های شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)

صفحه 287-298

محمدرضا عبداله پور آزاد؛ محمد تقی ستاری


16. پهنه بندی خطر و برنامه مدیریت رواناب شهری با استفاده از تکنیک های GIS و AHP (مطالعه موردی شهرگرگان، استان گلستان)

صفحه 299-308

سامان بدیعی زاده؛ عبدالرضا بهره مند؛ عبدالحسین آرامی؛ مجتبی عزیزی


17. مدلسازی هوشمند سری زمانی جریان ماهانه حوضه رودخانه شور قروه با شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 309-318

اباذر سلگی؛ فریدون رادمنش؛ کامران سلطانی