1. ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان

صفحه 1-20

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ مجید محمدی اسکوئی؛ احمد فاخری فرد؛ عباس احمدی؛ سید بهمن موسوی


2. ارزیابی پتانسیل خطرپذیری آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های مرکزی استان زنجان بر اساس شاخص‌های آلودگی

صفحه 21-40

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ سعید حجتی


3. تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه‌های کشویی با انتهای استوانه‌ای در جریان آزاد و مستغرق

صفحه 41-59

محمد نورالهی؛ علی نقی ضیائی؛ علی اصغر بهشتی


4. تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

صفحه 61-79

بهاره سادات همراز؛ ابولفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


5. بررسی عددی تاثیر موقعیت اتصال کانال فرعی بر الگوی جریان در قوس رودخانه

صفحه 81-98

رسول  قبادیان؛ زهرا صیدی تبار


6. دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (MSPI) در منطقه جوانرود کرمانشاه

صفحه 99-116

مهدی نادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ جواد بذرافشان؛ آخیم براونینگ


7. کاربرد آنالیزهای چند متغیره و اندیس‌های اشباع در ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی دشت مرند

صفحه 117-133

اصغر اصغری مقدم؛ میرسجاد فخری؛ مرتضی نجیب


8. پیش بینی بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و موجک

صفحه 135-152

غلامعلی مظفری؛ شهاب شفیعی؛ حمیدرضا همتی


9. ارزیابی کارایی مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز موجک در پیش‌بینی غلظت شاخص کیفی اکسیژن محلول در مخزن سد بولدر

صفحه 153-169

طاهر رجایی؛ امیر برومند


10. مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

صفحه 171-186

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


11. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان

صفحه 187-201

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد


12. تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری

صفحه 203-215

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ محمدرضا یزدانی


13. ارزیابی مدل آبدهی و سیاست بهره‌برداری استاندارد در تهیه منحنی فرمان بهره‌برداری (مطالعه موردی: سد مخزنی شهید رجایی)

صفحه 217-229

علیرضا عمادی؛ معصومه خادمی؛ ساحله کاکویی


14. مقایسه الگوریتم‌‌های رقابت استعماری وجامعه مورچگان برای بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد درودزن با رویکرد اعمال قیود زنجیره‌ای

صفحه 231-243

ام البنی محمدرضاپور


15. اثر رطوبت خاک بر ضرایب تبدیل چرخه نیتروژن در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت با استفاده از مدل HYDRUS–1D

صفحه 245-258

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل نژاد ماسوله


16. تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری

صفحه 259-270

نادر پیرمرادیان؛ نسرین دهقانی؛ ولی الله کریمی؛ مریم نوابیان


17. اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر شکلهای مختلف پتاسیم در خاک و جذب پتاسیم در گیاه ذرت

صفحه 271-282

مجید باقرنژاد؛ المیرا لطفی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی


18. پیش‌بینی حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک

صفحه 283-294

مهدی اسمعیلی ورکی؛ اطهر کنعانی؛ مریم نوابیان؛ سید حامد اشرف تالش


19. ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم حوزه آبخیز )مطالعه موردی حوزه آبخیز گلبهار خراسان رضوی(

صفحه 295-305

داود اخضری؛ سمانه افتخاری؛ واحد بردی شیخ


20. برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب‌دهی رودخانه‌ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

صفحه 307-315

محسن رضانژادکشتلی؛ منوچهر بابانژاد؛ آرش امینی


21. بررسی تاثیر تاج پوشش‌های مختلف زیتون بر برخی خصوصیات خاک در یک سیستم آگروفارستری (مطالعه موردی: شهرستان آق‌قلا-استان گلستان)

صفحه 317-325

فاطمه جعفری؛ حمیدرضا عسگری؛ محسن حسینعلیزاده