1. تأثیر مواد مادری و تحول خاک بر مقدار و توزیع عمقی برخی فلزهای سنگین در خاک های منطقه کبودرآهنگ، همدان

صفحه 1-20

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو


2. مطالعه خاک‌شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران

صفحه 21-39

علی شهریاری؛ فرهاد خرمالی؛ مارتین کهل؛ علیرضا کریمی؛ ایوا لهندورف؛ حسین تازیکه


3. مقایسه روش های هوش مصنوعی در برآورد بار معلق رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سیستان)

صفحه 41-60

زینب شیخعلی پور؛ فرزاد حسن پور؛ وحید عظیمی


4. معیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز ارس بر اساس رویکرد DPSIR

صفحه 61-77

مریم حافظ پرست؛ شهاب عراقی نژاد؛ سلمان شریف آذری


5. شبیه سازی پایداری کانال‌های آبرفتی با استفاده از مدل ریاضی GSTARS4.0

صفحه 79-94

رضا میر؛ رضا بزرگمهر؛ غلامرضا عزیزیان؛ غلامحسین اکبری


6. رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی رواناب

صفحه 95-110

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ‌حداد


7. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)

صفحه 111-125

الهه سهرابیان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ سعید گلیان؛ مهدی ذاکری نیا


8. اثرات سیستم جایگزین بر برخی خصوصیات خاک در قیاس با سیستم‌های جنگلی و زراعی

صفحه 127-142

حمید نیک نهاد قرماخر؛ ابراهیم کیخا


9. برآورد ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی شبه دوبعدی

صفحه 143-158

عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده


10. مقایسه مدل‌های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

صفحه 159-174

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ رضا خراسانی؛ علیرضا آستارایی


11. بررسی آزمایشگاهی تخریب خاکدانه ها و فرسایش پاشمانی در شرایط مختلف شدت و مدت بارندگی در خاک های منتخب حوضه دشتگل مسجدسلیمان

صفحه 175-189

اشکان یوسفی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ بیژن خلیلی مقدم


12. ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان‌زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان)

صفحه 191-204

مجتبی سلیمانی ساردو؛ فاطمه روستایی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی


13. ارزیابی کیفی طرح‌های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان)

صفحه 205-218

نفیسه مقدسی؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد


14. استفاده از نانوذرات آهن تثبیت‌شده روی کوارتز برای حذف نیترات در سیستم‌های تعادلی و سیال

صفحه 219-227

فهیمه فولادشکن؛ رسول راهنمایی


15. تعیین مکان های مناسب استفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

صفحه 229-241

نرجس قهرمانی؛ رسول دخیلی؛ عباس خاشعی سیوکی


16. بررسی روابط بین متغیرهای ورودی و شاخص‌های کارآیی در سیستم آبیاری نواری

صفحه 243-253

سهراب عزیزپور؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


17. تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری