1. استفاده از مدل سبال کوهستانی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تویسرکان همدان(

صفحه 1-21

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری


2. واسنجی شاخص شدت خشکسالی‌ پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 23-44

جواد بذرافشان؛ سمیرا شهبازی؛ پرویز ایران نژاد؛ تیمور سهرابی


3. بررسی وقوع تغییرات اقلیمی در حوضه‌های آبریز با استفاده از تحلیل ایستایی و روند (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز ارمند)

صفحه 45-61

فرشاد احمدی؛ رضا زمانی احمد محمودی؛ فریدون رادمنش؛ علیرضا امیر رضائیه


4. شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره‌گیری از الگوی بارش بهینه

صفحه 63-80

سجاد میرزایی؛ مجید رئوف؛ علی رسول زاده؛ ساناز پور اسکندر


5. بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات مکانی پتاسیم کل و قابل جذب در مهمترین خاکهای استان مازندران

صفحه 81-98

بهروز پورمحمدعلی؛ حسین خادمی


6. کاربرد مدل شبکه عصبی- موجک برای پیش بینی ویژگی های غیرایستا و غیرخطی سری زمانی تراز آب زیرزمینی

صفحه 99-115

طاهر رجایی؛ هادی ابراهیمی


7. شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی

صفحه 117-133

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه


8. مقایسه‌ی فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه‌ی نازلوچای در مقیاس‌های زمانی مختلف

صفحه 135-151

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ بایرامعلی محمدنژاد


9. مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM

صفحه 153-169

سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی


10. مد‌ل‌سازی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جعفرآباد، استان گلستان)

صفحه 171-185

مجتبی محمدی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین


11. مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

صفحه 187-202

مهرناز بذرافشان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ نوذر قهرمان


12. تحلیل پارامترهای مؤثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی

صفحه 203-217

احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب


13. ارزیابی پارامترهای مختلف بر تجزیه آنتراسن توسط باسیلوس جدا شده از رودخانه بابلرود استان مازندران

صفحه 219-231

معصومه ساسانی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ رضا صفری


14. تفکیک مولفه های جریان سیل توسط مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpaدر حوزه آبخیز زیارت-گرگان

صفحه 233-246

نرگس جاویدان؛ عبدالرضا بهره مند


15. مقایسه روش های واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS (مطالعه موردی : حوضه آبریز سد کارده)

صفحه 247-260

رضا گرمه ای؛ علیرضا فریدحسینی؛ سیدمجید هاشمی نیا؛ علی حجتی


16. مدیریت سطوح ایستابی کم‌عمق در مقابله با بروز درز و ترک در اراضی شالیزاری

صفحه 261-274

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب


17. بررسی اثر دما بر گرفتگی فیزیکی قطره چکان های طولانی مسیر

صفحه 275-286

پرویز فتحی؛ چنور عبدی


18. پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

صفحه 287-296

جواد بهمنش؛ مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی


19. استفاده از خصوصیات هیدرولیکی برای تخمین هدایت گرمایی خاک

صفحه 297-305

حسین بیات؛ شیما صاحبی


20. مدلسازی تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و ‏بلوچستان

صفحه 307-313

ام البنی محمدرضاپور؛ امین امینی؛ فاطمه کاراندیش


21. ارزیابی خطر فرسایش خندقی با مدل‌های آماری در میان‌حوضه ناغان، استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 315-319

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ مجید اونق