مقایسه‌ی اثرات سوپرجاذب و ورمی‌کمپوست بر مقدار رطوبت ذخیره شده خاک در سطوح مختلف شوری آب آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه زابل و دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی سینا همدان

2 استاد/ دانشگاه زابل

چکیده

صعود زیاد آب در لوله های مویین خاکهای رسی موجب اتلاف زیاد رطوبت در مناطق گرم و خشک می شود. ازطرف دیگر با توجه به خصوصیت بعضی از رس‌ها در عدم واکنش به جذب آب، خاکهای حاوی این گونه رس‌ها از ظرفیت نگهداشت بالایی برخوردار نخواهند بود. به منظور بررسی تاثیر سوپر جاذب و ورمی کمپوست در سطوح مختلف شوری آب آبیاری روی رطوبت حجمی خاک، 12 کرت آزمایشی به ابعاد 1×1 متر مربع در زمین مورد نظر ایجاد گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در چهار سطح شوری آب آبیاری 79/0 (شاهد)، 5، 10 و 15 دسی‌زیمنس بر متر و دو نوع اصلاح کننده‌ی سوپر جاذب و ورمی‌کمپوست به میزان 02/0 و 5/1 کیلو‌گرم در هر کرت به همراه تیمار شاهد انجام گردید. درصد رطوبت حجمی در روزهای1، 2، 5، 9و 13 بعد از آبیاری به روش TDR در هر کرت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن اصلاح‌کننده اثر معنی داری در سطح آماری 95% روی نگهداشت آب خاک نداشت. در بررسی اثر متقابل شوری و اصلاح‌کننده ها این نتیجه بدست آمد که، با افزایش شوری، عملکرد سوپر جاذب در نگهداشت رطوبت آب خاک به دلیل ساختمان یونی اش کاهش می یابد. در ورمی کمپوست در سطوح شوری زیاد بیشترین نگهداشت رطوبت بدست آمد و با گذشت زمان تلفات رطوبت کرت-های حاوی ورمی کمپوست بیشتر از کرت‌های حاوی سوپر جاذب گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of Super absorbent and Vermicompost at different levels of irrigation water salinity on soil moisture storage

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagheri 1
  • peyman afrasiab 2
چکیده [English]

High water rise in capillary tubes of clay soils causes a high loss of moisture in hot-arid regions. By considering clay soils' feature that do not absorb so much water, soils which contain these kinds of clays do not have a high capacity for retaining water. In order to investigate the effect of super absorbent and vermicompost on volumetric water content in various levels of irrigation water salinity, 12 plots of 1*1 m2 were created. An experiment was conducted in 4 levels of irrigation water salinity 0.79 (control), ‌5, 10, 15 dS/m in presence of super absorbent and vermicompost within 0.02 and 1.5 kg /plot and control plot. Water content was measured within 1st, 2nd, 5th, 9th and 13th day after irrigation by TDR method in each plot. Results showed that adding amendments did not have a significant effect on water content in 95% confidence level. Bilateral effect of salinity and amendments showed increasing salinity, pose decrease of super absorbent performance in water retention, since its ionic structure. The most water retention attained in high salinity level and as time passed, moisture losses in vermicompost plots became more than super absorbent plots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amended
  • Water quality
  • Moisture losses
  • Temporal variations of moisture