رابطه بین پهنای حلقه‌های سالانه درختان بلوط و شاخص‌های اقلیمی (منطقه‌ای و جهانی) در منطقه جوانرود کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آبیاری دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه آبیاری دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری چوب و کاغذ دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، همبستگی بین چند شاخص اقلیمی با پهنای دوایر سالانه درختان بلوط مازو در منطقه جوانرود استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های اقلیمی مورد استفاده در این مطالعه از ایستگاه‌های هواشناسی منطقه (دما، بارندگی و شاخص بارندگی استاندارد (SPI)) و شبکه جهانی نقاط (دما، بارندگی و شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI)) مربوط به سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده در قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه گردآوری شد. نتایج بر مبنای داده‌های ایستگاهی نشان داد که در همه ماه‌های سال تأثیر دمای هوا بر رشد درختان منطقه منفی است. تأثیر دمای حداکثر بر پهنای حلقه‌های درخت در مقایسه با دمای حداقل بسیار معنادارتر بود که این نشان دهنده غلبه تاثیر تنش گرما بر تنش یخبندان در رشد درختان این منطقه است. دما و بارش چند ماه قبل و چند ماه بعد از شروع رشد بیشترین تأثیر را بر رشد درختان داشته ولی دمای ماه شروع فصل رشد تاثیر معنی‌داری بر رشد درختان ندارد. در مورد SPI، بیشترین همبستگی‌ها با عرض حلقه‌های درخت، در پنجره‌های زمانی 5 تا 8 ماه به ترتیب با ماه‌های پایانی جون تا آگوست بدست آمد. بر مبنای داده‌های بارندگی شبکه جهانی نقاط مشخص شد که همبستگی معناداری بین عرض حلقه‌های درختان منطقه با داده‌های بارندگی در برخی مناطق جهان وجود دارد. همچنین، مشخص شد که محدوده‌های همبستگی معنادار (در مجاور منطقه مطالعاتی) به خوبی با مسیرهای نفوذ توده‌های سودانی و مدیترانه‌ای از غرب کشور و توده‌های باران‌زای وارده از شمال شرق کشور مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between oak's tree-ring width and climatic indices (in regional and global scales) in Javanroud region, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • mehdi nadi 1
  • Javad Bazrafshan 2
  • Kambiz Pourtahmasi 3
  • Fatemeh Najafi Harsini 4
چکیده [English]

In this study, the correlation of some climatic indices with the tree-ring index of Quercus infectoria was investigated in Javanroud region of Kermanshah Province. The climatic data was prepared from meteorological stations of region (temperature, precipitation, Standardized Precipitation Index (SPI)) and global grid point data from NOAA site (temperature, precipitation, Palmer Drought severity Index (PDSI)) in Asia, Europe, Africa and Oceania. Based on the meteorological station data the results showed that the air temperature had a negative effect on growth of trees in this region. The effect of maximum temperature in comparison to minimum temperature was more significant representing the dominant effect of heat stress on the freezing stress in trees growth in this area. Also temperature and precipitation of a few months before and after the growth period had most impacts on tree growth while the temperature at the beginning of the growing season has no significant effect on tree growth. The highest correlation coefficients of tree ring with the SPI were derived from the 5-8 time scales with the final months of June to August, respectively. Analysis based on the global grid point data showed that there is significant correlation between tree ring widths and precipitation of some parts in the world. Also, it was revealed that significant correlated boundaries (next to the study area) corresponded to intrusion paths of the Sudan and the Mediterranean air masses from the west and the pluvial air masses from northeastern of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tree-ring width
  • Oak
  • climatic Indices
  • global grid points
  • Kermanshah