1. شناسایی و اولویت بندی مکان های مناسب تغذیه آب زیرزمینی در سیستم حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گلبهار، خراسان رضوی)

صفحه 1-30


2. تأثیر به کارگیری پسماند زمانی بین وقوع حداکثر دمای هوا و دمای خاک در بهبود روابط پیش بینی دمای خاک سالانه

صفحه 32-54


3. تحلیل مقایسه ای مدل های سری های زمانی داده های دبی کل، دبی پایه و جریان سطحی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه)

صفحه 55-77


4. روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت زرین گل با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال اصلاح شده و تخمین گر شیب سن

صفحه 79-100


5. رابطه خاک و ماده مادری در اکوسیستم های جنگلی البرز غربی: کانی های رسی

صفحه 101-122


6. استفاده از آنالیز تصویر در مطالعه میکرومورفولوژی برخی از خاک های دارای شرایط اکوییک

صفحه 123-143


7. طرح و ارزیابی هیدرولیکی پمپ های دور متغیر در سامانه های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: سامانه آبیاری دشت هارکله- لالی)

صفحه 145-164


8. تخمین توزیع رسوب ورودی به مخزن سد کرج با استفاده از انواع الگوریتم های توسعه یافته جستجوی هارمونی

صفحه 165-184


9. پیش بینی رسوب معلق با استفاده از مدل سری زمانی تابع انتقال در ایستگاه های منتخب رودخانه گرگانرود، استان گلستان

صفحه 185-202


10. بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب 200 Aبر مراحل مختلف الگوی جریان آب در آبیاری شیاری

صفحه 203-220


11. بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز دریچه استوانه ای مستغرق واقع در کانال های کوچک

صفحه 221-235


12. انتقال مواد جامد محلول به منابع برداشت آب شرب شهرکرد در اثر استفاده مجدد از آب آبیاری

صفحه 237-251


13. بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل

صفحه 253-267


14. اثر پلی وینیل استات بر تراکم، مقاومت و جوانه زنی گندم در خاک مارنی تحت شبیه ساز باران

صفحه 269-282


15. بررسی تأثیر آب و هوایی بر تولید رسوب و هدرروی فسفر و کربنات کلسیم توسط رسوب در حوضه گرگانرود استان گلستان

صفحه 283-294


16. اندازه گیری برخی پارامترهای کیفیت آب و غلظت فلزات سنگین در مخزن چاه نیمه 1 سیستان و بلوچستان

صفحه 295-302