شناسایی و اولویت بندی مکان های مناسب تغذیه آب زیرزمینی در سیستم حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گلبهار، خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the appropriate places in the underground water supply of watershed system (Case study: Golbahar watershed, Khorasan Razavi)