بررسی تأثیر آب و هوایی بر تولید رسوب و هدرروی فسفر و کربنات کلسیم توسط رسوب در حوضه گرگانرود استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of climate on sediment production and loss of phosphorus and calcium carbonate by edimentation in the basin of Gorganroud, Golestan Province