پیش بینی رسوب معلق با استفاده از مدل سری زمانی تابع انتقال در ایستگاه های منتخب رودخانه گرگانرود، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Forecasting suspended sediment discharge by using time series transfer function model in selected stations of Gorganrood, Golestan Province