رابطه خاک و ماده مادری در اکوسیستم های جنگلی البرز غربی: کانی های رسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Soil-parent material relationship in forest ecosystems of western Alborz: Clay mineralogy