کلیدواژه‌ها = شکل‌های پتاسیم
تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 267-282

10.22069/jwfst.2017.11895.2638

سید مسسعود هاشمی مفرد؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور


شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2016.10136.2451

علیرضا کریمی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی