ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های آهکی جنوب شرقی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج

3 گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج

چکیده

سابقه و هدف: پتاسیم در شکل‌های مختلف در خاک وجود دارد. رفتار پتاسیم قابل استفاده در خاک، به دلیل تعامل آن با ویژگی‌های ذاتی خاک، دشوار است. اگر چه بیشتر خاک‌ها حاوی مقادیر زیادی پتاسیم هستند، اما اغلب خاک‌ها قادر به تامین مقادیر مناسب آن برای تغذیه گیاهان نیستند تا واکنش‌های تعادلی که بین شکل‌های مختلف پتاسیم رخ می‌دهد تاثیر عمیقی بر تغذیه پتاسیم داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم (محلول، تبادلی، غیرتبادلی و ساختمانی) با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مناطق مرکبات‌کاری شهرستان‌های ایرانشهر و خاش در استان سیستان و بلوچستان انجام شد.
مواد و روش‌ها: ابتدا بر اساس مطالعات قبلی، 30 نمونه از خاک‌های شهرستان‌های ایرانشهر و خاش با ویژگی‌های متفاوت مشخص گردید. سپس از عمق صفر تا 30 سانتی‌متری خاک‌ها نمونه‌برداری انجام شد. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و شکل‌های مختلف پتاسیم (محلول، تبادلی، غیرتبادلی و ساختمانی) به همراه پتاسیم کل اندازه‌گیری و ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با یکدیگر و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی شد.
یافته‌ها: خاک‌های مورد مطالعه دارای بافت سبک، غیر شور و آهکی بودند. مقادیر کربن آلی در خاک‌ها در دامنه‌ی 6/0 تا 6/1 درصد، ظرفیت تبادل کاتیونی در دامنه‌ی 1/7 تا 5/10 سانتی‌مول بار در کیلوگرم و pH در دامنه‌ی 0/7 تا 4/7 متغیر بودند. مقادیر شکل‌های مختلف پتاسیم در شهرستان ایرانشهر، پتاسیم محلول از 4/1 تا 4/20، تبادلی از 122 تا 315، غیرتبادلی از 177 تا 388، ساختمانی از 5709 تا 13987 و کل از 8420 تا 14200 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک متغیر بود. در شهرستان خاش مقادیر پتاسیم محلول از 7/5 تا 3/14، تبادلی از 129 تا 273، غیرتبادلی از 293 تا 439، ساختمانی از 5412 تا 14085 و پتاسیم کل از 9892 تا 13850 میلی‌گرم بر کیلوگرم قرار داشت. آزمون همبستگی نشان داد پتاسیم محلول با شن همبستگی مثبت معنا‌دار (r=0.5*) و با سیلت همبستگی منفی معنا‌دار (r=-0.5*) داشت. بین پتاسیم تبادلی با کربن آلی همبستگی مثبت معنا‌دار (r=0.7*)، با رس همبستگی مثبت معنا‌دار (r=0.5*) و با ظرفیت تبادل کاتیونی همبستگی مثبت معنا‌دار (r=0.7*) به‌دست آمد. بین پتاسیم غیرتبادلی با کربنات کلسیم معادل همبستگی منفی معنا‌دار (r=-0.8*) بدست آمد. بین شکل‌های مختلف پتاسیم همبستگی مثبت و معنا‌دار وجود داشت که نشان دهنده برقرای تعادل سریع بین این شکل‌های پتاسیم است.
نتیجه‌گیری: مقدار پتاسیم قابل دسترس گیاه (پتاسیم محلول، تبادلی، غیرتبادلی) در مناطق مرکبات‌کاری در استان سیستان و بلوچستان در شهرستان‌های ایرانشهر و خاش خوب بوده در نتیجه نیاز به کود پتاسیم در این دو منطقه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between different forms of potassium with physical and chemical properties calcareous soils of southeast of Iran

نویسندگان [English]

  • Asghar Irandgani 1
  • Mohamad Rahmanian 2
  • Hamidreza Owliaie 3
1 M.Sc. student
2 Yasouj University
چکیده [English]

Background and Objectives: Potassium occurs in soils in various forms. The behavior of potassium in soil can be difficult due to its interaction with the intrinsic properties of the soil. Although most soils contain large quantities of potassium, but most soils are not able to provide proper amounts for plant nutrition, so that the equilibrium reactions occurring between different forms of potassium have a profound effect on potassium nutrition. This research was carried out with the aim of investigating the relationship between different forms of potassium (soluble, exchangeable, non- exchangeable and construction) with physical and chemical properties of soils in citrus areas of Iranshahr and Khash towns in Sistan and Baluchestan province.
Materials and Methods: First, according to previous studies, 30 samples of soils in Iranshahr and Khash towns with different characteristics. Then samplings were taken from depths of 0 to 30 cm. Physical and chemical properties of soil and various forms of potassium (soluble, exchangeable, non- exchangeable and construction) with total potassium were measured and relationship between different forms of potassium with each other and physical and chemical properties of soil were investigated.
Results: Soils were in general light in texture, non-saline and calcareous. Organic carbon values in soils ranged from 0.6 to 1.6 percent, cation exchange capacity ranged from 7.0 to 10.5 centimoles per kilogram, and the pH ranged from 7.0 to 7.4. The amounts of different forms of potassium in the city of Iranshahr, potassium soluble ranged from 1.4 to 20.4, exchangeable from 122 to 315, non- exchangeable from 177 to 388, construction from 5709 to 13987 and a total 8420 to 14200 mg kg-1 soil. In Khash city, potassium soluble ranged from 5.7 to 14.3, exchangeable from 129 to 273, non- exchangeable from 293 to 493, construction from 5412 to 14085 and a total 9892 to 13850 mg kg-1 soil. Correlation test showed that there was a significant positive correlation between soluble potassium and sand (r= 0.5*) and negative correlation with silt (r= -0.5*). There was a significant positive correlation between exchangeable potassium and organic matter (r= 0.7*), significant positive correlation with clay (r= 0.5*) and significant positive correlation with cation exchange capacity (r= 0.7*). Between non- exchangeable potassium and calcium carbonate there was a significant negative correlation (r= -0.8*). Significant positive relationships among various fractions of soil K indicated existence of a dynamic equilibrium between different forms of K.
Conclusion: The amount of potassium available in the plant (soluble, exchangeable, non- exchangeable potassium) is good in citrus growing areas in Sistan and Balouchestan province of Iranshahr and Khash, and therefore does not require potassium fertilizers in these two regions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium forms
  • soil physical and chemical properties
  • citrus
  • Sistan and Balouchestan province
1.Abu-Zahra, T.R., and Tahboub, A.B. 2008. Effect of organic matter sources on chemical properties of the soil and the yield of strawberry under organic farming conditions. World Appl. Sci. J. 5: 383-388.
2.Agbenin, J.O. 2003. Soil saturation extract composition and sulphate solubility in a tropical semiarid. Soil Sci. Soc. Amer. J. 67: 1133-1139.
3.Ajiboye, A.G., Jamiu, O.A., and Akinwande, J.O. 2015. Potassium forms and quantity intensity relationships in some wetland soils of Abeokuta, south western Nigeria. Archives of Agronomy and Soil Science. 61: 10. 1393-1400.
4.Akhtar, M.S., and Dixon, J.B. 2013. Mineralogical characteristics and potassium quantity/intensity relation in three indus river basin soils. Asia. J. Chem. 21: 3427-3442.
5.Alfaro, M.A., Jarvis, S.C., and Gregory, P.J. 2003. The effect of grassland soil managements on soil potassium availability. J. Soil Sci. Plant Nutr.3: 2. 31-41.
6.Al-Zubaidi, A., Yanni, S., and Bashour, I. 2008. Potassium status in some Lebanese soils. Lebanese Sci. J. 9: 81-97.
7.Barre, P., Montagnier, C., Chenu, C., Abbadie, L., and Velde, B. 2008. Clay minerals as a soil potassium reservoir: observation and quantification throughX-ray diffraction. Plant and Soil.302: 213-220.
8.Bedrossian, S., and Singh, B. 2004. Potassium adsorption characteristics and potassium forms in soils of New South Wales soils in relation to early senescence in cotton. Austr. J. Soil Res. 42: 747-753.
9.Bhaskar, B.P., Vadivelu, S., Baruah, U., Bhutte, P.S., and Dutta, D.P. 2001. Distribution of potassium forms and chars and marshy soils of Brahmaputra valley, Jorhat district, Assam. Amer. J. Potato Res. 17: 1-4. 39-47.
10.Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity. In: C.A. Black (ed), Methods of soil analysis, Part 2. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.
11.Dan, S., Khurana, H.S., and Thind, S.S. 2004. Forms of soil potassium and their contributions to plant potassium in typic ustipsament loamy sand soil under potato. Amer. J. Potato Res. 20: 28-33.
12.Davatgar, N., Kavoosi, M., Alinia, M.H., and Peykan, M. 2005. Evaluation of potassium statue and the effect of soil physicochemical properties in paddy soils of Guilan Province. J. Water Soil Sci. 4: 71-88. (In Persian)
13.Dordipour, E., Khormali, F., and Alaeddin, M.Z. 2012. Investigating the availability and different forms of potassium in Gorgan region. Research Publication, No. 90-2-354. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Persian)
14.Dovalti, B., Samadi, A., and Oustan, Sh. 2010. Effects of long-term continuous cropping of sunflower on potassium forms in calcareous soils of western Azerbaijan Province Iran. J. Agric. Sci. 16: 71-82.
15.Farshadirad, A., Dordipour, E., Khormali, F., and Kiani, F. 2011. Potassium forms in soil and its separates in some loess and loess-like soils of Golestan providence. J. Soil Water Cons. 18: 3. 1-16. (In Persian)
16.Gangopadhyay, S.K., Sarkar, D., Sahoo, A.K., and Das, K. 2005. Forms and distribution of potassium in some soils of Ranchi plateau. J. Ind. Soc. Soil Sci. 53: 3. 413-416.
17.Gee, G.H., and Bauder, J.W. 1986. Partial size analysis. P 383-411, In: A. Klute (ed), Methods of soil analysis, Part 2: Physical properties. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin. USA.
18.Ghiri, M.N., Abtahi, A., Owliaie, H., Sadat, S., and Hashemi, Koohkan, H. 2011. Factors affecting potassium pools distribution in calcareous soils of southern Iran. Arid Land Research and Management. 25: 4. 313-327.
19.Gholizadeh, A.G., Karimi, A.R., Khorasani, R., and Khormali, F. 2016. Different forms of soil potassium in tobacco cultivated areas of northern Iran. J. Soil Water Cons. 23: 4. 1-23.(In Persian)
20.Helmke, P.A., and Sparks, D.L.1996. Lithium, sodium and potassium,P 551-574, In: D.L. Sparks et al. (eds), Methods of soil analysis, Part 2, Chemical and microbiological properties. Soil Science Society of America. Wisconsin, USA.
21.Jalali, M. 2005. Release kinetics of nonexchangeable potassium in calcareous soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 36: 1903-1917.
22.Knudsen, D., Peterson, G.A., and Pratt, P.F. 1982. Lithium, sodium and potassium. P 225-246, In: A.L. Pageet al. (eds), Methods of Soil Analysis, Part 2, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.
23.Kumar, S., Gulati, I.J., Yadav, S.R., Manisha, Moharana, P.C., Meena, R.L., Nogiya, M., and Singh, R.S. 2017. Assessing of potassium reserve and their relationship with soil properties in western plain of arid India. Inter. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 6: 9. 1-19.
24.McLean, E.O., and Watson, M.E. 1985. Soil measurements of plant available potassium. P 277-308, In: R.D. Munson (ed), Potassium in Agriculture, ASA, CSSA and SSSA, Madison, Wisconsin, USA.
25.Meena, M.D., and Biswas, D.R. 2014. Phosphorus and potassium transformations in soil amended with enriched compost and chemical fertilizers in a wheat-soybean cropping system. Communications in Soil Science and Plant Analysis.
45: 624-652.
26.Nabiollahy, K., Khormali, F., Bazargan, K., and Ayoubi, Sh. 2006. Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development. Clay Minerals. 41: 3. 739-749.
27.Najafi-Ghiri, M., Abtahi, A., and Jaberian, F. 2010. Factors affecting potassium release in calcareous soils
of southern Iran. Austr. J. Soil Res.49: 529-537.
28.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. P 961-1010, In: D.L. Sparks (ed), Methods of soil analysis. Part 3: Chemical properties. Soil Science Society of America, Madison. Wisconsin. USA.
29.Pashaie, A. 1999. Quantitative and qualitative evaluation of clay minerals of loess materials in Gorgan and Rasht region. Proceeding of 6th IranianSoil Congress, Mashad Ferdowsi of University. Pp: 68-69.
30.Prasad, J. 2010. Forms of potassium in shallow soils of different origin and land uses in Nagpur district of Maharashtra. J. Ind. Soc. Soil Sci. 58: 3. 327-330.
31.Sadri, N., Owliaie, H.R., Adhami, E., and Najafi Ghiri, M. 2015. Investigation of different forms of potassium as a function of clay mineralogy and soil evolution in some soils of Fars Province. J. Water Soil. 30: 1. 172-185.
32.Salardini, A.A. 2003. Soil fertility. Tehran University Press, 410p.
33.Salinity Laboratory Staff. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Handbook No. 60. Washington (DC): United States Department of Agriculture (USDA).
34.Sarwar, G.H., Schmeisky, M.A., Tahir, Y.I., and Sabah, N.U. 2010. Application of green compost for improvement in soil chemical properties and fertility status. J. Anim. Plant Sci. 20: 258-260.
35.Sharma, A., Jalali, V.K., Vivek, M.A., and Rai, P. 2009. Distribution of various forms of potassium in soils representing intermediate zone of Jammu region. J. Ind. Soc. Soil Sci. 57: 2. 205-207.
36.Sharma, R.R., Mukhopadhyay, S.S., and Sawhney, J.S. 2006. Distribution of potassium fractions in relation to landform in a Himalayan catena. Archives of Agronomy and Soil Science. 52: 4. 469-476.
37.Singh, J.P., Singh, S., and Singh, V. 2010. Soil potassium fractions and response of cauliflower and onion to potassium. J. Ind. Soc. Soil Sci.58: 4. 384-387.
38.Singh, K., and Bansal, S.K. 2009. Different fractions of soil potassium, Olsen phosphorus and available sulfur status of intensively cultivated berpura soil series of India and nutrient indexing of rice crop. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40: 1983-1994.
39.Singh, R.S., Dubey, P.N., Sen, T.K., and Maji, A.K. 2006. Distribution of potassium in soils of anipur encompassing physiographic and hydrothermal variations. J. Ind. Soc. Soil Sci. 54: 2. 197-202.
40.Singh, S.K., Kumar, M., Sharma, B.K., and Tarfadar, J.C. 2007. Depletion of organic carbon, phosphorus and potassium stock under pearl millet based cropping sequence in arid environment of India. Arid Land Research and Management. 21: 119-131.
41.Sparks, D.L. 1987. Potassium dynamics in soils. Advances in Soil Science.6: 1-63.
42.Sparks, D.L., and Huang, P.M. 1985. Physical chemistry of soil potassium. Potassium in Agriculture. 16: 238-249.
43.Srinivasarao, C.R., Singh, N., Ganeshamurthy, A.N., Singh, G., and Masood, A. 2007. Fixation and recovery of added phosphorus and potassium in different soil types of pulsegrowing regions of India. Communications
in Soil Science and Plant Analysis.38: 449-460.
44.Srinivasarao, C., Subba Rao, A., and Rupa, T.R. 2000. Plant mobilization of soil reserve potassium from fifteen smectitic soils in relation to soil test potassium and mineralogy. Soil Sci. Soc. Amer. J. 165: 7. 578-586.
45.Srinivasarao, C., Swarup, A., Subba Rao, A., and Raja Gopal, V. 1999. Kinetics of nonexchangeable potassium release from a Tropaquept as influenced by long-term cropping, fertilization and manuring. Austr. J. Soil Res. 33: 317-328.
46.Srinivasarao, C.S., Kundu, B.K., Ramachandrappa, S., Reddy, R., Lal,B., Venkateswarlu, K.L.S., andNaik, R.P. 2014. Potassium release characteristics, potassium balance and finger millet (Eleusine coracana G.) yield sustainability in a 27- year long experiment on an Alfisol in the semiarid tropical. Plant and Soil. 374: 315-330.
47.Wakeel, A.M., and Gul, M.S. 2013. Potassium dynamics in three alluvial soils differing in clay contents. Emirates J. Food Agric. 25: 39-44.
48.Wang, H.Y., Shen, Q.H., Zhou, J.M., Wang, J., Du, C.W., and Chen, X.Q. 2011. Plants use alternative strategies to utilize nonexchangeable potassium in minerals. Plant and soil. 343: 1-2. 209-220.
49.Yaduvanshi, N.P.S., and Swarup, A. 2006. Effect of long-term fertilization and manuring on potassium balance and nonexchangeable K release in a reclaimed sodic soil. J. Ind. Soc. Soil Sci. 54: 2. 203-207.
50.Zhang, Q.C., Wang, G.H., Feng, Y.K., Qian, P., and Schoenau, J.J. 2011. Effect of potassium fertilization on soil potassium pools and rice response in an intensive cropping system in China. J. Plant Nutr. Soil Sci. 174: 73-80.