کلیدواژه‌ها = دما
تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر روند دماهای حدی در ایستگاه‌های ساحلی استان مازندران بر مبنای مدل های CMIP6

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-27

10.22069/jwsc.2023.21185.3635

صدیقه برارخان پور؛ مهدی نادی؛ سارا مظلوم باب اناری؛ عباس جداری فروغی


تولید بیوچار ازشاخ و برگ هرس شده درخت هلو و خصوصیات کیفی آن در دماهای مختلف

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 105-124

10.22069/jwsc.2020.17476.3294

امین محمودیان چوپلو؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ حسین یوسفی


بررسی رابطه شاخص دبی پایه با دما و بارندگی به روش موجک همدوس (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‌رود)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2019.14684.2963

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی؛ سید رضا حسینی


تحلیل پارامترهای مؤثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 203-217

احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب