کلیدواژه‌ها = مدل سازی
مدل سازی عوامل مؤثر بر فرسایش بین‌ شیاری در اراضی جنگلی و مرتعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 85-102

10.22069/jwsc.2021.17971.3357

آرزو شریفی؛ حسین شیرانی؛ علی اصغر بسالت پور؛ عیسی اسفندیارپور


کارایی روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و شبکه بیزین در تخمین درصد سدیم تبادلی (ESP) خاک

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 225-238

10.22069/jwsc.2019.15927.3113

علی باریکلو؛ مسلم ثروتی؛ محمدصادق علیائی


ارزیابی روش های مدل سازی و طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ASTER و ETM

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 123-140

10.22069/jwfst.2017.10025.2463

امیرحسین هاتفی اردکانی؛ مصطفی کریمی؛ محمد رضا اختصاصی؛ عباس پایدار اردکانی