کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بررسی تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه بازفت در بازه سی ساله (95-1365) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 139-158

10.22069/jwsc.2019.15616.3080

آرش کوهی زاده دهکردی؛ حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار بروجنی؛ روح الله فتاحی


ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 23-44

10.22069/jwfst.2017.11811.2633

ابراهیم محمودآبادی؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ عادل سپهر


استفاده از مدل سبال کوهستانی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تویسرکان همدان(

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 1-21

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری