کلیدواژه‌ها = پایداری خاک
بررسی تغییرات هدررفت خاک با استفاده از کود مرغی در بازه های زمانی مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2020.16817.3216

بهزاد زارعی؛ لیلا غلامی؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی


کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.17693.3318

سودابه قره‌محمودلی؛ علی نجفی نژاد؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ یهروز زارعی دارکی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین خیرفام