کلیدواژه‌ها = ذرت
تغییر قابلیت‌استفاده و اجزاء روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار شده با کلات‌کننده‌ها

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 239-252

10.22069/jwfst.2017.10072.2442

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان؛ ابراهیم ادهمی