کلیدواژه‌ها = رسوب
تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 191-206

10.22069/jwsc.2019.15792.3099

داود داود مقامی؛ حسین بانژاد؛ سیداسدالله محسنی موحد؛ جواد مظفری


تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2018.12334.2691

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان


برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 321-330

10.22069/jwsc.2018.12580.2733

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی


جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 95-112

10.22069/jwfst.2017.12481.2713

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه