نویسنده = حسین خزیمه نژاد
ارزیابی تاثیر مدیریت آب و روش های مختلف عرضه کود نیتروژن بر کارآیی مصرف آب و عملکرد برنج

دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 135-154

10.22069/jwsc.2022.19993.3540

سمیرا ضیایی فر؛ حسین خزیمه نژاد؛ حسن علی‌نژاد؛ عبداله درزی نفت چالی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 187-201

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد


بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 217-229

حسین خزیمه نژاد؛ رسول مظلوم شهرکی؛ محمد حسین نجفی مود؛ علی شهیدی


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی