نویسنده = محسن پوررضا بیلندی
مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 249-262

10.22069/jwsc.2021.17193.3266

ابراهیم علی نیا؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی


واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو)

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 161-175

10.22069/jwsc.2018.13748.2846

محمد صادق غضنفری مقدم؛ مرتضی فرهمند راد؛ غلامعباس بارانی؛ محسن پوررضا بیلندی


ارزیابی سالیانه مؤلفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 217-233

10.22069/jwfst.2017.11186.2553

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت پور؛ محسن پوررضا بیلندی


تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 61-79

بهاره سادات همراز؛ ابولفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


پیش‌بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 293-304

محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ صادق صادقی طبس


ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت‌کارلو زنجیر‌مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 1-26

محسن پوررضا بیلندی؛ علی محمد آخوندعلی؛ بیژن قهرمان؛ عبدالرسول تلوری