نویسنده = حجت امامی
تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 149-166

10.22069/jwsc.2018.14796.2982

سیده زهره تقدیسی حیدریان؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی


بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 253-265

10.22069/jwfst.2017.10568.2499

نوازاله مرادی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ بیژن قهرمان


تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

دوره 23، شماره 3، مرداد 1395، صفحه 1-24

10.22069/jwfst.2016.3184

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی


بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 301-310

10.22069/jwfst.2016.3071

حجت امامی؛ محمد باقر صوفی؛ علی رضا کریمی کارویه؛ غلام حسین حق نیا


مقایسه مدل‌های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 159-174

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ رضا خراسانی؛ علیرضا آستارایی


مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 173-190

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارائی؛ رضا خراسانی