نویسنده = حمیدرضا متقیان
تعداد مقالات: 8
تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک

دوره 28، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-101

10.22069/jwsc.2021.18729.3424

الهام امانی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ حمیدرضا متقیان


تأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 167-184

10.22069/jwsc.2021.18319.3392

حامد ریاحی فارسانی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ حمیدرضا متقیان


تاثیر مقدار و عمق توزیع ماده خام و بیوچار چوب گردو بر تبخیر و رطوبت خاک

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2020.17533.3303

طاهره جعفری کیا؛ احمد رضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ حمیدرضا متقیان


اثر آنیون‌های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر واجذب و قابلیت استفاده روی جذب‌شده در برخی خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 231-246

10.22069/jwsc.2019.16211.3152

حمیدرضا متقیان؛ سیده زهره کیانی هرچگانی؛ علیرضا حسین پور


پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تأثیر بیوچارهای برگ‌ گردو در یک خاک آلوده

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 133-152

10.22069/jwsc.2018.14953.3008

حمیدرضا متقیان؛ پروین کبیری؛ علیرضا حسین پور


ویژگی‌های جذب مس در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 195-210

10.22069/jwsc.2017.13769.2849

حمیدرضا متقیان؛ زهرا خواجعلی؛ علیرضا حسین پور


تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 267-282

10.22069/jwfst.2017.11895.2638

سید مسسعود هاشمی مفرد؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور