نویسنده = مهدی رحمتی
ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 29-49

10.22069/jwsc.2019.15753.3093

پناه محمدی؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی رحمتی


اثر صمغ عربی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های لوم و لوم رسی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 217-231

10.22069/jwsc.2019.14802.2983

زهرا حبیبی؛ مهدی رحمتی؛ اسماعیل کریمی؛ علی اصغر علیلو


ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 1-20

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ مجید محمدی اسکوئی؛ احمد فاخری فرد؛ عباس احمدی؛ سید بهمن موسوی