1. مقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)

صفحه 1-28

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ اسماعیل فیله کش


2. ارزیابی دقت مدل سه بعدی SSIIM2 در شبیه سازی میدان جریان در کانال قوسی U شکل با آبگیر جانبی

صفحه 29-53

حسین آسیائی؛ حسین منتصری


3. مطالعه کانی ها در سنگ مادر و خاک حاصل از آن در جنگل های املش (استان گیلان)

صفحه 55-75

حسن رمضان پور؛ فرزاد ستوهیان؛ مهدی نوروزی


4. بررسی آزادسازی پتاسیم و هوادیدگی از دو کانی خالص موسکویت و بیوتیتدر دو اندازه متفاوت تحت تأثیر ریزوسفر کلزا (Brassica napus)

صفحه 77-97


5. اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی

صفحه 99-118

فاطمه صبوری؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ رضا خراسانی


6. توزیع زمانی- مکانی ذرات معلق اتمسفری در غرب کشور بر مبنای داده های طیفی سنجنده MODIS

صفحه 119-137

حمیدرضا متین فر


7. تغییرات زمانی و مکانی ضریب فرسایندگی در جنوب‌غرب ایران

صفحه 139-157

الهه ترابیان مقدم؛ مهدی نادری؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله فتاحی


8. بررسی تأثیر تخریب جنگل ها و نهالکاری بر برخی از فاکتورهای کیفیت خاک حوضه شصت کلاته، استان گلستان

صفحه 159-177

ریحانه نوروزی مهیاری؛ فرشاد کیانی؛ هاشم حبشی


9. تعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح در سد مخزنی کرج با استفاده از الگوریتم تکامل تصادفی جوامع

صفحه 179-195

علی رضا عمادی؛ ساحله کاکویی


10. بررسی تاریخ یخبندان‌ها و سرماهای مؤثر در کشاورزی تحت تأثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی: (مشهد، تبریز، قزوین)

صفحه 197-214

خلیل قربانی؛ اسماعیل ولیزاده


11. ارزیابی دقّت و کارایی مدل‌های USLE، MUSLE-E،MUSLE-S‌ وAOF در برآورد مقدار فرسایش تک رخداد بارشی (مطالعه موردی : پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه مشهد)

صفحه 215-229

سعید رحمتی؛ محمد رضا جوادی طبالوندانی؛ عبدالصالح رنگاور؛ محمد فرامرز


12. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر طول، فاصله و شکل آبشکن‌های T شکل و L شکل نفوذپذیر بر عمق آبشستگی اطراف آنها

صفحه 231-246

علی اکبر عباسی


13. تغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزة آبخیز کسیلیان در پایه‌های زمانی بارش مؤثر متفاوت

صفحه 247-260

سیدحمیدرضا صادقی؛ محبوبه معتمدنیا؛ حمیدرضا مرادی


14. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجرا شده در باغات استان گلستان

صفحه 261-274

مجتبی شاکر؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ مهدی ذاکری نیا


15. تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

صفحه 275-285

محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محسن قره شیخ بیات؛ برهان ملک نیا


16. تاثیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات شیمیایی پساب غنی‌شده با کادمیم خروجی از ستون‌های خاک

صفحه 287-296

حمیدرضا اولیایی؛ علی شریفی


17. مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده‌های حاصل از رسوب‌سنجی Gstars3.0

صفحه 297-304

مهدی مفتاح هلقی؛ سمیه فقیه مهربانی؛ هدی مسکار؛ امیر احمد دهقانی