بررسی آزادسازی پتاسیم و هوادیدگی از دو کانی خالص موسکویت و بیوتیتدر دو اندازه متفاوت تحت تأثیر ریزوسفر کلزا (Brassica napus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Weathering and potassium release from different sized biotite and moscuvite Micas in rhizosphere of canola (Brassica napus)