تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه گیلان

3 موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

در آبیاری علاوه بر کمیت، کیفیت آب نیز باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل عدم وجود تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر رشت، رودخانه زرجوب دریافت کننده انواع فاضلاب‌های شهری، صنعتی و زه‌آب های کشاورزی است. در این تحقیق تاثیر آبیاری برنج با آب این رودخانه و آب چاه روی تجمع عناصر سنگین در خاک پرداخته شده است. یک آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با پنج سطح آبیاری شامل 1) غرقاب دائم، 2) اشباع، 3) ظرفیت زراعی، 4) 80 درصد ظرفیت زراعی و 5) 60 درصد ظرفیت زراعی انجام شد. آبیاری با آب برداشتی از پنج مقطع رودخانه و آب چاه صورت گرفت. پس از رسیدگی فیزیولوژیکی و برداشت محصول میزان تجمع فلزات سنگین در خاک با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین شد. نتایج نشان داد که در سطح احتمال پنج درصد خاک تحت آبیاری در تمام تیمارها به کادمیوم و مس (به‌ترتیب با میانگین بیش از 3/0 و 50 میلی‌گرم در کیلوگرم به عنوان حدود مجاز) آلوده شده ولی به سرب و روی (به‌ترتیب با میانگین کمتر از 250 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم به عنوان حدود مجاز) آلوده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of heavy metals concentration of irrigation water from different sources on the contamination of paddy field soil

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Khaledian 1
چکیده [English]

In irrigation the quality of water is as important as its quantity. Lack of wastewater purification plant in Rasht, Zarjoub River receives all municipal, industrial and agricultural wastewaters. In this study the effects of irrigation water from five stations along the river and irrigation water from well water on heavy metals accumulation in soil were assessed. A pot experiment was carried out in a completely randomized design with three replications. Irrigation regimes were flooding, saturated condition, field capacity (FC), 0.8FC and 0.6FC. Irrigation was done with water from five stations along the river and water from a well. After physiological maturiy, harvest was done and soil heavy metals concentrations were measured with atomic absorption apparatus. Results showed that pot soils in all treatment were polluted with Cd and Cu (being in average higher than 0.3 and 50 mg/kg as maximum allowable concentrations, respectively) however Pb and Zn pollutions were not detected (being in average higher than 250 and 200 mg/kg as maximum allowable concentrations, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paddy soil contamination
  • Irrigation
  • Wastewater
  • Heavy metals