تاثیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات شیمیایی پساب غنی‌شده با کادمیم خروجی از ستون‌های خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

فاضلاب یک منبع بالقوه برای تامین آب می¬باشد. حضور ماده¬ی آلی در خاک می¬تواند بر کیفیت شیمیایی پساب عبوری از خاک موثر باشد. این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست بر تغییر خصوصیات شیمیایی پساب غنی¬شده با کادمیم مربوط به تصفیه¬خانه شهر یاسوج در نتیجه عبور متوالی از ستون¬های خاک انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. ستون¬های پلی¬اتیلنی با طول 80 و قطر 8 سانتی¬متر از خاک لوم رسی پر و افزودن پساب در 8 دوره-ی 10 روزه انجام شد. سطوح ورمی¬کمپوست شامل (شاهد (1V)، 2 درصد وزنی (2V) و 4 درصد وزنی (3V) بودند. در پایان هر دوره، ویژگی¬هایی مانند pH، هدایت الکتریکی، فسفر، نیترات، کربن آلی کل و کادمیم در زه¬آب خروجی اندازه¬گیری شدند. نتایج نشان داد که دو عامل زمان و ورمی¬کمپوست بر مقدار تمام عوامل در سطح احتمال 1% تاثیر معنی¬داری داشت. میانگین تمام عوامل به جز pH در زه¬آب، روند کاهشی را در طول آزمایش نشان دادند. حداکثر مقدار هدایت الکتریکی، فسفر، نیترات و کربن آلی کل زهاب در تیمار V3 اندازه¬گیری گردید. اثر ورمی¬کمپوست بر غلظت کادمیم در زهاب خروجی نیز معنی¬دار بوده¬است. در مجموع به نظر می¬رسد که حضور ماده¬آلی بر افزایش تحرک کادمیم و سایر ویژگی¬های مطالعه¬شده اثر مهمی داشته که این امر در مدیریت کاربری استفاده از پساب در خاک اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vermicompost on some chemical properties of Cd enriched treated municipal waste water in the outlet of soil columns

نویسنده [English]

  • Hamidreza Owliaie
Yasouj Univ
چکیده [English]

Municipal wastewater is a potential source for water supplies. Soil organic matter can affect chemical quality of wastewater passing through the soil. This experiment was carried out in order to determine the effects of different levels of vermicompost on change of chemical properties of Cd enriched municipal wastewater of Yasouj station after continuous passing through the soil columns. A completely randomized design was used. Polyethylene columns (80 cm in length and 8 cm in diameter) filled with a clay loam soil during 8 periods of 10 days. Three levels of vermicompost comprising control (V1), 2% (V2) and 4 wt% (V3), were used respectively. At the end of each period, characteristics such as pH, electrical conductivity, phosphate, nitrate, total organic carbon and cadmium concentration were measured in drainage water. Results showed that the effect of both the time and vermicompost was significant on all factors. The average of all factors except for pH of the drainage water, showed a decreasing trend during the experiment. Maximum of EC, P, nitrate and total organic carbon were measured in V3 treatment. Vermicompost exhibited a significant effect on Cd concentration of drainage water. It seems that organic matter has a drastic effect on increasing mobility of Cd as well as on the other studied characteristics, hence soil organic matter content should be considered in the usage management of wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal waste water
  • soil column
  • Drainage water
  • Cadmium